راهکار افزایش عمق جوشکاری، آموزش تعمیرات دستگاه جوش اینورتر، جوش و برش مقدم

راهکار افزایش عمق جوشکاری

شدت قوس (DIG) / کنترل قوس

توضیح کنترل قوس (Arc Control) : کنترل قوس در دستگاههای جوشکاری DC اصولا توسط یک رئوستا در مدار جوشکاری صورت می گیرد. کنترل جریان خروجی در دستگاههای AC به وسیله یکی از روشهای زیر است: کنترل مقاومت موازی (شنت) متحرک- کنترل سیم پیچ (پیچک) متحرک- کنترل واکنش گر چند سر- کنترل الکترونیکی.
بسیاری از دستگاه های جوش الکتریکی میلر که خروجی جریان یکنواختی دارند قابلیتی به نام DIG یا کنترل قوس دارند. اگر یک جوشکار دلیل طراحی این قابلیت ها را بداند بهتر می تواند از آنها استفاده کند.

شدت قوس (DIG) / کنترل قوس – آمپراژ اضافی در شرایط ولتاژ پایین:
برای درک بهتر کنترل قوس، ابتدا باید رابطه بین طول قوس و ولتاژ را بدانید. حقیقتی که در مورد فرآیند جوش قوس وجود دارد این است که با افزایش طول قوس ولتاژ افزایش می یابد و با کاهش طول قوس، ولتاژ هم کم می شود. وقتی جوشکار از یک دستگاه با جریان یکنواخت استفاده می کند، ولتاژ کاری را بوسیله طول قوس کنترل می نماید. با وجود این همانطور که طول قوس و ولتاژ کاهش می یابد احتمال چسبیدن الکترود به قطعه کار بیشتر می شود (مثلا هنگام شروع قوس که طول قوس صفر است یا در هنگام جوش ریشه).

راهکار افزایش عمق جوشکاری، آموزش تعمیرات دستگاه جوش اینورتر، جوش و برش مقدم

دستگاه های جوش قوس با الکترود پوشش دار طوری طراحی شده اند که با تغییر طول قوس توسط جوشکار، جریان مخالف ولتاژ عمل می کند. برای مثال اگر جوشکار طول قوس را کاهش دهد، ولتاژ کاهش یافته و آمپراژ زیاد می شود. اگر جوشکار طول قوس را افزایش دهد، ولتاژ افزایش یافته و آمپراژ کم می شود. این ویژگی به جوشکار این امکان را می دهد تا گرمایی که به قطعه کار می رسد ] و در منحنی ولتاژ/ آمپراژ منبع قدرت (دستگاه جوش) نشان داده شده است[ را کنترل نماید.

راهکار افزایش عمق جوشکاری، آموزش تعمیرات دستگاه جوش اینورتر، جوش و برش مقدم

این دستگاه های جوش کاربرد موثری در جوش الکترود دارند اما بیشتر در جوش تیگ استفاده می شوند زیرا در این نوع جوش اگر آمپراژ با تغییر طول قوس تغییر نکند بهتر است.
دستگاه جوشی که شدت قوس دارد به اپراتور اجازه می دهد تا منحنی ولتاژ/ آمپراژ را بر اساس خواسته های خود تغییر دهد. اگر مقدار شدت قوس به مدار اضافه نشود، شکل منحنی ولتاژ/ آمپراژ عمودی تر می شود و این یعنی با تغییر آمپراژ طول قوس هم تغییر نمی کند.

راهکار افزایش عمق جوشکاری، آموزش تعمیرات دستگاه جوش اینورتر، جوش و برش مقدم

اگر مقدار شدت قوس به مدار اضافه شود و ولتاژ کاری هم کمتر از 20 باشد، دستگاه جوش آمپراژ بیشتری به قوس می دهد.

راهکار افزایش عمق جوشکاری، آموزش تعمیرات دستگاه جوش اینورتر، جوش و برش مقدم

کنترل قوس می تواند متغیر باشد و جوشکار می تواند میزان آمپراژ را تنظیم نماید.
مقداری که برای ولوم کنترل قوس تعریف می شود فقط برای ارجاع است ( یعنی نشان دهنده آمپراژ واقعی نیست). با چرخاندن این ولوم از صفر به صد مقدار آمپراژ زیاد می شود. زمانیکه ولوم کنترل قوس روی صد تنظیم شود حداکثر آمپراژ را به دست می دهد. هر جوشکار بر اساس نظر خود و بر اساس الکترودی که انتخاب می کند می تواند میزان کنترل قوس را تنظیم نماید.